Menu Sluiten

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst Artikel 3. Prijzen Artikel 4. Workshops en cursussen Artikel 5. klachten Artikel 6. Aansprakelijkheid Artikel 7. Toepasselijk recht, vindplaats en wijziging voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Evenwichtigleven praktijk voor acupunctuur, consult Chinese kruidengeneeskunde en Tuinamassage en consult Chinees Sjamanisme. 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt. 3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Evenwichtigleven. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van opdrachtnemer. 4. Waar in deze voorwaarden gesproken word over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke klachten van de opdrachtgever tegen te gaan. 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 6. Indien de behandelaar niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de behandelaar in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 7. Indien een of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter nietig worden verklaard tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

1. Hieronder wordt verstaan dat de opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met opdrachtnemer tot een enkele dan wel volledige behandeling. 2. Evenwichtigleven is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Evenwichtigleven verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 3. Prijzen

1. De opdrachtgever wordt geacht de door opdrachtnemer gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De door opdrachtnemer opgegeven tarieven zijn inclusief BTW betreft workshops, cursussen en Chinese kruiden, de consulten zijn BTW vrij. 2. Betaling dient direct na de behandeling  per pin of contant te geschieden. Ingeval van een factuur waar het volledige bedrag of een deel van de factuur nog betaald dient te worden ,dient de betaling van dit bedrag binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden. 3. Opdrachtnemer is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door opdrachtnemer verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht. 4. Iedere afspraak waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of minimaal 24 uur van te voren is afgezegd bij verhindering wordt in rekening gebracht. 5. Na iedere behandeling wordt er een bewijs van betaling ter hand gesteld 6. Klachten betreffende de rekeningen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door Evenwichtigleven. 7. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen daarbij tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde wettelijke rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag. 8. De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, deze gaat in op het moment dat de goederen zijn ontvangen door de opdrachtgever. 9. Na de wettelijke bedenktijd kunnen de door Evenwichtigleven geleverde goederen niet retour worden gebracht of omgeruild ongeacht de staat van de verpakking.

Artikel 4. Workshops en cursussen

1. De prijs van cursus of workshop stemt overeen met de prijs van de site en worden niet vergoed door zorgverzekerzaar 2.  De workshop of cursus wordt voorafgaand aan de start van de activiteit betaald. 3. Indien de cursus door omstandigheden geen doorgang vindt wordt het bedrag teruggestort binnen 14 dagen na  oorspronkelijke startdatum van de activiteit. 4. De wettelijke bedenktijd is 14 dagen vanaf het moment dat de consument de activiteit heeft besteld. Indien de deelnemer verhinderd is om aan de cursus deel te nemen kan het bedrag na de wettelijke bedenktijd niet worden teruggevorderd. De deelnemer kan schriftelijk een verzoek indienen, waarin evenwichtigleven kan overwegen om deelnemer tegemoet te komen, door een gedeelte van het bedrag terug te storten of door het aanbieden van een behandeling.

Artikel 5. klachten

Bij klachten kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van mijn vakvereniging, Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur,  de NVA

Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur
Van Persijnstraat 17
3811 LS Amersfoort

Paula Holtzer is ingeschreven in aangesloten bij de geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze organisatie heeft een onafhankelijke tuchtrechtregeling.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. 2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden. 3. De opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.

Artikel 7. Toepasselijk recht, vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing. 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de rechtsbetrekking met Evenwichtigleven.